Loading...


下載申請表格

轉口貨品及不過境/轉載貨品證書

文件 下載
轉口貨品證書表格
不過境/轉載貨品證書表格

電子香港產地來源證 / 加工證

文件 下載
香港產地來源證 / 加工證申請表 (全紙張申請)
香港產地來源證 / 加工證申請表 (部份紙張申請)
香港產地來源證 / 加工證申請表 (修改申請)
香港產地來源證 / 加工證申請表 (取消申請)

電子CEPA原產地證

文件 下載
CEPA產地來源證申請表 (全紙張申請)
CEPA產地來源證申請表 (部份紙張申請)
CEPA產地來源證申請表 (修改申請)
CEPA產地來源證申請表 (取消申請)

商事證明

文件 下載
商事證明 (A)申請表
商事證明 (B)申請表
商事證明 (C)申請表

進出口報關

文件 下載
進口報關表格 (表格1)
進口報關表格 (表格1A)
進口報關表格 (表格1B)
出口報關表格 (表格2)
出口報關表格 (表格2A)
出口報關表格 (表格2B)